Записи

налоговое право

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ змін до Податкового кодексу України, які вносяться із 01 січня 2013 року

19

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Назва зміни

Номер статті, пункту

Сутність зміни

Виключення з переліку     загальнодержавних податків та зборів рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні Стаття 9, підпункт 9.1.18 п. 9.1. 
 • cкасування рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні.
Виключення підпунктупідпункту 14.1.25  Стаття 14, підпункт 14.1.25  
 • виключення тлумачення терміну  «видобуток» для цілей розділу Х «Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні», у зв’язку із скасуванням даного платежу.
Введення тлумачення терміну «кооперативні виплати» Стаття 14, підпункт 14.1.891
 • вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про сільськогосподарську кооперацію”, для цілей оподаткування податком на прибуток, та податком на доходи фізичних осіб

 

Виключення підпунктута тлумачення термінів «рентна плата, оподаткування, платник рентної плати для цілей розділу X цього Кодексу» Стаття 14, підпункт 14.1.214
 • дивіться  коментар до п. 14.1.25.
Уточнення терміну «розміщення відходів» Стаття 14, підпункт 14.1.223
 • розміщення відходів – постійне (остаточне) перебування або захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах.
 • уточнено, що підлягає оподаткуванню екологічним податком (Розділ VІІІ) тільки остаточне перебування або захоронення відходів, в той час як тимчасове зберігання (зокрема, при транспортуванні) оподаткуванню не підлягає.
Набрання чинності статтею, що регулює порядок застосування звичайних цін Стаття 39
 • визначає порядок визначення та застосування звичайних цін при оподаткуванні податком на прибуток підприємств та податком на додану вартість.
 • визначаються випадки, при яких застосовуються звичайні ціни.
 • встановлює методи визначення звичайної ціни:

а) порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу);

б) ціни перепродажу;

в) “витрати плюс”;

г) розподілення прибутку;

ґ) чистого прибутку.

 • у разі неможливості  застосування наведених методів, може бути використана незалежна оцінка.
  • у разі, якщо ціни підлягають державному регулюванню, звичайною є ціна, встановлена відповідно до принципів такого регулювання.
  • визначено перелік джерел інформації, які використовуються при визначенні звичайних цін.
  • для товарів ввезених на митну територію України у митному режимі імпорту або реімпорту, звичайна ціна продажу (поставки) на митній території України не може бути нижчою від митної вартості даних  товарів.
  • обов’язок доведення того, що ціна договору (правочину) не відповідає рівню звичайної ціни, покладається на орган державної податкової служби у порядку, встановленому законом.
  • під час проведення перевірки, платник податків на запит податкового органу зобов’язаний обґрунтувати рівень договірних цін або послатися або послатися на  обов’язок доведення невідповідності рівня звичайних цін податковим органом.
  • не є підставою для коригування показників податкової звітності відхилення договірних цін від звичайних менше ніж на 20 %.
  • визначені із застосуванням звичайних цін база, об’єкт оподаткування, та інші показники податкового обліку використовуються податковими органами для проведення розрахунку податкових зобов’язань, коригування від’ємного значення об’єкта оподаткування або інших показників податкової звітності за результатами проведення перевірки.
  • за результатами перевірки приймається відповідне податкове повідомлення-рішення. У разі коли платник податків розпочинає процедуру оскарження цього податкового повідомлення-рішення, або несплати відповідної суми визначеної в такому податковому повідомленні-рішенні, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним. Керівник податкового органу зобов’язаний звернутися до суду з позовом про нарахування та сплату податкових зобов’язань, коригування від’ємного значення об’єкта оподаткування або інших показників податкової звітності.
  • великий платник податків має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, із заявою про укладення договору про ціноутворення для цілей оподаткування.
  • під час проведення аукціону (тендера) звичайною вважається ціна, яка склалася за результатами такого аукціону (тендера).

 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

 

Набрання чинності положенням, що встановлює обов’язок платника податків подавати податкові різниці у складі фінансової звітності Стаття 46, абзац 3 п. 46.2
 • у складі фінансової звітності платник податків зазначає тимчасові та постійні податкові різниці за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

 

Строк сплати авансового внеску Стаття 57, п. 57.1. 
 • платники авансового внеску  - суб’єкти що відповідають одночасно таким критеріям:

а) у попередньому звітному році мали прибуток;

б) отримали за попередній рік дохід, що перевищує 10 млн. грн.;

в) не є новоствореними (зареєстрованими протягом звітного року) підприємствами, сільгоспвиробниками або неприбутковими організаціями.

 • порядок сплати авансового внеску – щомісяця.
 • розмір – не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку на прибуток за попередній рік.
 • декларація з податку на прибуток платниками авансового внеску подається за річний період.
 • якщо платник податків, що сплачує авансові внески не отримав прибутку за перший квартал звітного періоду, декларація подається за перше півріччя, три квартали та звітний рік.  На підставі даних декларацій визначаються податкові зобов’язання.
 • новостворені платники податку сплачують податок на прибуток на підставі річної декларації без подання декларацій за звітні періоди та не сплачують авансових внесків.
 • платники податку, що отримали дохід менше 10 млн. грн., та неприбутокові організації сплачують податок на підставі річної декларації та не сплачують авансових внесків.
 • платник податку, що не мав прибутку за минулий звітний рік, але отримав прибуток у першому кварталі поточного звітного року, подає декларацію за півріччя, три квартали та рік, і нараховує на їх підставі зобов’язання.
 • в складі річної податкової декларації подається розрахунок авансового внеску. Зазначені в ньому суми є узгодженим податковим зобов’язанням.
 • дванадцятимісячний період сплати внесків розраховується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому визначено граничний термін подання  розрахунку.

 

До складу прямих витрат включено кооперативні виплати фізичним особам – членам виробничого сільськогосподарського колективу  Стаття 138, пункт 138.9.
 • щодо тлумачення терміну «кооперативні виплати» див. в пункті «3»
Ставка податку  в страховій діяльності Стаття 151,  п. 151.2 
 • зміни ставок податку на прибуток підприємств в  страховій діяльності (ставки податку дивіться в наступному пункті – коментар до ст. 156).

 

Зміни в оподаткуванні страховика Стаття 156  
 • статтею запроваджуються ставки податку для підприємств – страховиків:

3 % -  щодо доходу страхової діяльності іншої, аніж договори довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного страхування;

0 % від діяльності із довгострокового  страхування життя або недержавного пенсійного страхування;

19 % інша діяльність та доходи, отримані страховиком   – цедентом від перестраховиків, зменшені на суму здійснених страховиком – цедентом виплат – за ставкою.

 • визначено перелік витрат, які враховуються при визначенні об’єкта оподаткування при здійснення страхової діяльності.
 • збережено ведення окремого обліку доходів та  витрат, пов’язаних з отриманням прибутку від страхової діяльності, та діяльності, не пов’язаної із страховою.
 • витрати страховика, що пов’язані одночасно із здійсненням страхової та інших видів діяльності,  розподіляються пропорційно до суми доходів, отриманих від страхової та інших видів діяльності.
 • запроваджено більш уніфікований порядок оподаткування доходів від страхової діяльності від діяльності із довгострокового  страхування життя або недержавного пенсійного страхування, та інших видів страхової діяльності.

Набрання чинності положенням щодо подання фінансової звітності з урахуванням податкових різниць Підрозділ 4 Розділу ХХ «Перехідні Положення», пункт 1 
 • платники податку на прибуток подають фінансову звітність з урахуванням податкових різниць починаючи зі звітних періодів 2013 року.

 

Розмір сплати авансового внеску в січні – лютому 2013 р. Розділ 4 Розділу ХХ «Перехідні Положення», пункт 2
 • платники податку на прибуток підприємств з доходом за минулий календарний рік більше 10 млн. гривен, у січні – лютому сплачують авансовий внесок у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за 9 місяців 2012 р.
 • строк сплати – протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Включення сум від’ємного значення минулих періодів до витрат в 2013 р. Розділ 4 Розділу ХХ «Перехідні Положення», пункт 3 
 •    якщо платник з числа резидентів з доходом за 2011 рік 1 млн. грн. та більше станом на 01.01.2012 р. має від’ємне значення об’єкта оподаткування, в звітних періодах 2013 р. сума від’ємного значення  включається до витрат у розмірі 25 % суми такого від’ємного значення та суми від’ємного значення, не погашеного за 2012 податковий рік.

 

Виключення пункту Підрозділ 4., Розділу ХХ «Перехідні Положення» пункт 6  
 • виключено пункт, що врегульовував оподаткування доходів платника податку, нарахованих за наслідком податкових періодів до 01.01.2011 р.
Зміни в оподаткуванні доходів від страхової діяльності Підрозділ 4 Розділу ХХ «Перехідні Положення», пункт 8
 • втрата чинності пунктом, що встановлював ставку оподаткування, порядок оподаткування та строки сплати податкових зобов’язань від доходів від провадження страхової діяльності, крім діяльності з виконання договорів довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, а також доходів страховика не від страхової діяльності ,доходи страховика – цедента.
 • додатково дивіться коментар до статті 156.

 

Ставки податку на прибуток підприємств у 2013 році. Підрозділ 4 Розділу ХХ «Перехідні Положення», пункт 10
 • запроваджує ставки податку на прибуток підприємств на 2013 р.
 • з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно – 19 %, а для суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього розділу – 5 %;
 • прибуток  отриманий  від інвестиційних проектів схвалених відповідно до Закону України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць” з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2017 року включно оподатковується за ставкою  0 %;

 

Набрання чинності пунктом, що встановлює особливості пільгового оподаткування відповідно до ЗУ “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць” Підрозділ 4 Розділу ХХ «Перехідні Положення», пункт 28
 • встановлює особливості нарахування амортизації певних категорій основних фондів в с\г, що користуються податковими пільгами для реалізації інвестиційних проектів і оподатковуються податком на прибуток за ставкою 0 %.
 • встановлює обмеження щодо обсягу податкових пільг – не вище обсягу інвестицій, фактично здійснених таким с\г.
 • обов’язок надання інформації до податкового органу щодо суми податкових пільг.
 • податкові наслідки недосягнення встановлених ЗУ “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць”.
 • порядок використання коштів, отриманих в результаті наданих пільг.
 • визначає порядок контролю за виконанням вимог цього пункту.

 

Запровадження пільг для суб’єктів індустрії програмної продукції Підрозділ  10 Розділу ХХ «Перехідні положення», п. 14 
 • з 1 січня 2013 року платник податків – суб’єкт індустрії програмної продукції, який відповідає критеріям, встановленим у даному пункті, має право застосовувати особливості оподаткування, передбачені цим пунктом.
 • ставка податку на прибуток складає з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року – 5 %
 • платники податку ведуть окремий облік доходів та витрат, пов’язаних з отриманням прибутку від здійснення видів економічної діяльності, визначених у підпункті 1.5 цього пункту.
 • визначено критерії суб’єктів індустрії програмної продукції, тобто критерії, яким повинен відповідати с.г. протягом попередніх чотирьох послідовних звітних (податкових) кварталів, для реєстрації як суб’єкта індустрії програмної продукції та отримання податкових пільг:

1) питома вага доходів суб’єкта від здійснення видів економічної діяльності, визначених у підпункті 1.5 цього пункту, становить не менш як 70 відсотків доходів від усіх видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг;

2) первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів суб’єкта перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

3) у суб’єкта відсутній податковий борг;

4) щодо суб’єкта судом не прийнято постанови про визнання боржника банкрутом відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

 • визначено особливості надання статусу суб’єкта індустрії програмної продукції новоствореному суб’єкту господарювання.
 • визначено види економічної діяльності в індустрії програмної продукції в цілях визначення наявності права суб’єкта індустрії програмної продукції на застосування особливостей оподаткування:

а) видання програмного забезпечення, випуск комп’ютерних ігор;

б) комп’ютерне програмування та всі види діяльності з написання, модифікування, тестування і забезпечення технічною підтримкою, документування програмного забезпечення, його настроювання, розроблення індивідуального п/з та адаптування пакетів програм до потреб користувачів;

в) консультування з питань інформатизації, щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів і використання технологій п/з, з питання створення продукції п/з, обслуговування роботи п/з;

г) діяльність з керування комп’ютерним

устаткуванням;

д) створення та впровадження інформаційно – технічних комплексів, систем та мереж, устаткування ПЗ за винагороду, розроблення криптографічних засобів інформації, надання права користування п/з,

 • оброблення даних, розміщення інформації на веб – вузлах, і пов’язана з ними діяльність.
 • Особливості оподаткуванню мають право застосовувати суб’єкти, що включені до реєстру суб’єктів, які застосовують особливості оподаткування діяльності в індустрії програмної продукції.
 • для отримання свідоцтва про реєстрацію як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування, суб’єкт індустрії програмної продукції подає до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням реєстраційну заяву.
 • суб’єкт індустрії програмної продукції має право застосовувати особливості оподаткування з першого числа місяця календарного кварталу, що настає за місяцем, в якому такого суб’єкта було включено до реєстру суб’єктів, які застосовують особливості оподаткування діяльності в індустрії програмної продукції.

 

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 

Зміни в базі оподаткування фізичних осіб Стаття 164, п. 164.2.18  
 • зі складу доходів виключено дохід від здачі (продажу) брухту чорних металів.
Зміни в застосуванні пільг для доходів, отриманихвід продажу сільськогоспо-дарської продукції Стаття 165, пункт  165.1.24.
 • встановлено, що не включаються до складу оподатковуваного доходу, дохід отриманий від продажу сільськогосподарської продукції, виробленої на  земельних ділянках сільськогосподарського призначення, призначених для:

1) ведення садівництва та/ або для будівництва;

2) обслуговування житлового будинку;

3) господарських будівель і споруд (присадибні ділянки);

4) індивідуального дачного будівництва;

навіть і в тому разі, якщо власник має  додатково земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує).

 • не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу доходи від продажу с/г продукції виробленої на земельних ділянках особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. При цьому розмір зазначених в попередньому пункті земельних ділянок, а також розмір виділених в натурі часток (паїв), що не використовуються, не враховуються.
 • при продажу сільськогосподарської продукції  її власник зобов’язаний надати податковому агенту довідку про наявність у нього земельних ділянок, зазначених в абзацах другому та третьому цього підпункту.
 • копію довідки власник зберігає протягом строків позовної давності з моменту закінчення строку дії довідки.
 • змінено форму, зміст та порядок видачі довідки (дивіться окремо).
 • при продажі продукції тваринництва довідка не надається.
 • при продажу власної продукції тваринництва груп 1 – 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, отримані від такого продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
 • визначено порядок оподаткування доходів у разі перевищення вказаної суми (дивіться окремо).

 

Доповнення переліку Стаття 165, пункт  165.1.24.
 • не включаються до складу оподатковуваного доходу, доходи від продажу брухту металів у виді використаних акумуляторів електричних  свинцево-кислотних,  електричних акумуляторів із вмістом свинцю та брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України.

 

Зміни в оподаткуванні доходів членів сільського господарського кооперативу Стаття 165, п. 165.1.48
 • скасовано певні обмеження пільг в оподаткуванні доходів членів сільськогосподарського кооперативу, а саме:

1) не включаються до складу доходу фіз. особи не лише   кооперативні виплати та розмір паю, що повертається члену кооперативу, але й кошти, що повертаються учаснику внаслідок надлишково сплаченої ним вартості послуг  кооперативу;

2) скасовано вимоги до сільськогосподарського кооперативу – участь лише фізичних осіб, та виробництво ними лише молока та м’яса  з використанням земельних ділянок членів кооперативу.

 

Зміна оподаткування продажу об’єкта рухомого майна Стаття 173, п. 173.1. 
 • дохід від продажу автомобіля, мотоцикла, мопеду визначається виходячи із ціни, зазначеної в договорі купівлі – продажу (міни), але не нижче середньо ринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку).
 • середньо ринкова вартість визначається щоквартально органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Зміна оподаткування продажу об’єкта рухомого майна Стаття 173, п. 173.2.
 • дохід від продажу/ міни одного об’єкта нерухомого майна – легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда – не підлягає оподаткуванню.
 • два та більше – за ставкою п. 167.2.

 

Зміна порядку посвідчення купівлі – продажу (міни) нерухомого майна Стаття 173, п. 173.4 
 • нотаріальне посвідчення договору купівлі – продажу (міни) автомобіля, мотоцикла, мопеда за наявності документа, що підтверджує сплату податку відповідно до вартості об’єкта або відповідно до оцінки (за наявності документу, що підтверджує проведення оцінки).

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

 

Включення пункту Підрозділ 2., Розділу ХХ, пункт 28  
 • звільнення від оподаткування ПДВ операції щодо постачання товарів та послуг, що ввозяться (постачаються) на митну територію України в рамках ініціативи “Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення” за рахунок міжнародної технічної допомоги країн Великої вісімки, що надається в рамках чинних міжнародних договорів.

 

Зміна пункту Підрозділ 3  Розділу ХХ Податкового кодексу України, пункт 1 
 • надання права суб’єктам господарювання, які реалізують інвестиційні проекти схвалені відповідно до Закону України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць”, при ввезенні у митному режимі імпорту устаткування та обладнання, що  звільнені від оподаткування ввізним митом відповідно до підпункту 10 пункту 4 розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України, видавати податковий вексель на суму зобов’язання із ПДВ визначеного в митній декларації.

 

Зміна пункту Підрозділ 3  Розділу ХХ «Перехідні Положення», Податкового кодексу України, пункт 5
 • строк погашення податкового векселя вказаного в попередньому пункті – 60 днів з моменту видачі.

 

Зміна пункт Підрозділ 3  Розділу ХХ «Перехідні Положення»,  Податкового кодексу України, пункт 6
 • уточнення формулювань у пункті, що регулює наслідки нецільового використання зазначених у попередніх пунктах товарів.

 

Набрання чинності пунктом Підрозділ 2  Розділу ХХ «Перехідні Положення», пункт 1
 • зміна порядку сплати зобов’язань із податку на додану вартість переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно).

 

Припинення дії пунктом Підрозділ 2 Розділу ХХ «Перехідні Положення», пункт 25
 • припинення дії положення, що зумовлювало звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання (в т.ч. ввезення на територію України) автомобілів швидкої допомоги, призначених для використання закладами охорони здоров’я і оплата яких здійснюється за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, або за замовленням розпорядників бюджетних коштів.

 

Запровадження пільг в оподаткуванні операцій з постачання програмної продукції Підрозділ 2 Розділу ХХ «Перехідні Положення», п. 261  
 • з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції.
 •  для цілей цього пункту до програмної продукції відносяться:

а) результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;

б)  криптографічні засоби захисту інформації.

 

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Зміни щодо оподаткування акцизним податком етилового спирту як  сировини для виробництва вермуту  Стаття 225, п. 225.1  
 • підприємства первинного та змішаного виноробства, що виробляють вермути, сплачують податок за ставкою 0 гривень за 1 літр 100% спирту і видають податковий вексель з метою отримання спирту етилового терміном на 180 днів. Акцизний податок підприємства сплачують після завершення повного технологічного циклу приготування вермуту.

 

Зміни в оподаткуванні акцизним податком спирту етилового  Стаття 229, п. 229.1.1. 
 • дивіться коментар до п. 225.1.
Зміни в оподаткуванні акцизним податком спирту етилового  Стаття 229, пункт 229.1.3. 
 • дивіться коментар до п. 225.1.
Зміни в оподаткуванні  акцизним податкомспирту етилового  Стаття 229, пункт 229.1.5. 
 • дивіться коментар до п. 225.1.
Зміна ставок акцизного податку на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду  Підрозділ  5  Розділу ХХ «Перехідні положення»пункт 1 
 • з 01 січня 2013 р. на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (коди згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00)  застосовується ставка акцизного податку, визначена підпунктом

 

Припинення дії пунктом Підрозділ  5 Розділу ХХ «Перехідні положення»пункт 4 
 • припинення дії пунктом, що встановлював звільнення від оподаткування акцизним податком операцій з ввезення на митну територію автомобілів швидкої допомоги за бюджетним замовленнями.
Припинення дії пункту, що встановлював ставки акцизного податку щодо певних видів продукції Підрозділ  5 Розділу ХХ «Перехідні положення»  пункт 5 
 • ставки акцизного податку, що діяли до 31.12.2012 р. на певні види товарів, дивіться окремо.

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

 

Зміна ставок податку Підрозділ  5 Розділу ХХ «Перехідні положення»пункт 2 
 • за податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникли з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року включно ставки податку становлять 75 відсотків від ставок, передбачених статтями 243, 244, 245, 246 цього Кодексу.

 

РОЗДІЛ Х. РЕНТНА ПЛАТА ЗА НАФТУ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ, ЩО ВИДОБУВАЄТЬСЯ УКРАЇНІ

З 1 січня 2013 року скасовано рентну плату та збільшено плату за користування надрами, яка встановлюватиметься у відсотках від вартості видобутих вуглеводнів.

 

Статті 256 – 261 Податкового Кодексу України  виключено

ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

Зімни щодо оподаткування нафти, конденсату та газу (вуглеводнів) Стаття 263, пункт 261.6.1.  
 • зміни до п. 263.1.1. ст. 263 Податкового кодексу України щодо визначення вартості одиниці видобутої корисної копалини, а саме: порядок обчислення вартості видобутої  корисної копалини у податковому періоді за більшою з величин – за фактичними цінами реалізації або за розрахунковою вартістю – не поширюється на нафту та конденсат (вуглеводні).

 

Зміни щодо порядку обчислення вартості видобутої корисної копалини Стаття 263, п. 263.6.2. 
 • встановлено, що фактична ціна реалізації для нафти, конденсату визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного, як середня ціна одного бареля нафти “Urals”, перерахована у гривні за тонну за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, яка склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом такого податкового (звітного) періоду.
 • для газу природного ціни визначаються в залежності від виду газу, відповідними державними органами як закупівельна ціна такого газу або середня митна вартість імпортного газу.

 

Зміни ставок оподаткування Стаття 263, п. 263.9.1.
 • в умовах дії угоди про розподіл продукції для нафти та конденсату, видобутих у межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 2 % від вартості видобутих корисних копалин;
 • в умовах дії угоди про розподіл продукції для газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід, видобутих у межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 1,25 % від вартості видобутих відповідних корисних копалин.
 • зміна ставок плати за видобування природного газу (дивіться окремо).
 • глинисті породи, зокрема каоліни та глини тугоплавкі, віднесено до копалин загальнодержавного значення.

 

Зміна коригуючи коефіцієнтів Стаття 263, пункт 263.10.
 • зміна ставок коригуючих коефіцієнтів до ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин (дивіться окремо).

 

Зміни в порядку подання податкових розрахунків із плати за користування надрами Стаття 263, п. 263.6.11.1. 
 • пункт доповнено положенням щодо необхідності подання податкового розрахунку за місячний податковий період при видобуванні вуглеводневої сировини.
Зміни в порядку подання податкових розрахунків із плати за користування надрами Стаття 263, п. 263.6.11.1. 
 • також пункт доповнено положенням щодо необхідності подання податкового розрахунку за місячний податковий період при видобуванні вуглеводневої сировини.
Зміни в порядку подання податкових розрахунків із плати за користування надрами Стаття 263, п. 263.6.11.4. 
 • уточнено порядок подання розрахунків при видобуванні вуглеводневої сировини під час виконання договорів про спільну діяльність.
Уточнено порядок визначення обсягів виробничо – технологічних витрат на видобування та транспортування газу Стаття 263, п. 263.6.11.5. 
 • уточнено, що  суб’єкти господарювання, що видобули природній газ та реалізували суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, у податковому розрахунку визначають податкові зобов’язання з урахуванням обсягів, визначених в актах приймання-передачі, та обсягів виробничо-технологічних витрат природного газу на технічні операції з видобування та підготовки до транспортування.

 

 • визначено порядок визначення обсягів таких витрат.

 

Зміна порядку сплати зобов’язань Стаття 263, п. 263.12.1.  
 • скасовано авансові внески з плати за користування корисними копалинами.
Скасовано пункт Стаття 263, п. 263.12.2. 
 • скасовано авансові внески з плати за користування корисними копалинами.

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

Набрання чинності  статтею, що встановлює податок на нерухоме майно Стаття 265
 • платники податку: фізичні та юридичні особи, в т.ч. нерезиденти – власники об’єктів житлової нерухомості.
 • об’єкт оподаткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, за виключенням об’єктів житлової нерухомості що перебувають у власності держави або територіальних громад;

б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

в) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення;

г)  садовий або дачний будинок (не більше одного на платника податків);

д)  об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.

 • база оподаткування: житлова площа об’єкта житлової нерухомості.
 • для об’єктів нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, база оподаткування розраховується  податковим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
 • база оподаткування об’єктів, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється  ними самостійно виходячи з житлової площі об’єкта, на підставі документів що підтверджують право власності на такий об’єкт.
 • пільги зі сплати податку: зменшення бази оподаткування об’єкту, що перебуває у власності фізичної особи один раз на базовий період. Зменшення застосовується щодо об’єкта, в якому платник зареєстрований або іншого об’єкта на його вибір. Показники зменшення:

- для квартири – на 120 кв. метрів;

- для житлового будинку – 250 кв. метрів.

 • ставки податку:  встановлюються селищною, сільською або міською радою в розмірах за 1 кв. метр об’єкта житлової нерухомості:

а) для квартир до 240 кв. м. (включно) будинків площею до 500 кв. м, ставка не перевищує 1 % розміру мінімальної заробітної плати станом на 01 січня звітного року;

б) для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. м., будинків більше 500 кв. м. – ставка 2,7 % розміру мін. заробітної плати на 01 січня звітного року.

 • базовий податковий період – календарний рік.
 • обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта нерухомості до 01 липня звітного року (надсилається податкове повідомлення – рішення).
 • платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року, і до 01 лютого цього ж року подають до податкового органу декларацію з розбивкою річної суми щоквартально.
 • строк сплати зобов’язання:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податкової декларації.

 

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Припинення дії пунктом Підрозділ 8 Розділу ХХ «Перехідні положення» пункт 2 
 • на підставі даного пункту в 2012 р. не застосовувалися 15 відсоткова ставка єдиного податку до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до 1 та 2 групи (підпункт 2 п. 293.4.),   а також в зазначених фізичних осіб – підприємців не виникав обов’язок щодо переходу на сплату інших податків та зборів (підпункт 7 п. 298.2.3.).

 

Припинення дії пунктом Підрозділ 8 Розділу ХХ «Перехідні положення» пункт 3 
 • на підставі даного пункту органом державної податкової служби в 2012 р. не могло бути прийнято рішення про відмову у видачі фізичній особі – підприємцю свідоцтва платника єдиного податку через наявність у такої особи на день подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування податкового боргу з єдиного і фіксованого податків, який виник за наслідками обліку в податкових органах у лютому 2011 року, а також податкового боргу, який виник з єдиного податку за січень 2012 року.

 

Припинення дії пунктом Підрозділ  10 Розділу ХХ, пункт 7 
 • штрафні санкції до платників єдиного податку за порушення у 2012 році порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій платника єдиного податку та повноти сплати сум єдиного податку платниками не застосовуються.

 

ПРИМІТКА. 28.12.2012 р. Президентом України підписано Закон України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» № 5519- VI від 06.12.2012 р. Даний Закон запроваджує ряд змін до Податкового Кодексу України, зокрема, введення акцизного податку на операції з цінними паперами.

 

Станом на 02.01.2013 р. даний Закон офіційно не оприлюднено, та він не набрав чинності.  Детальний коментар щодо Закону чекайте після оприлюднення офіційного тексту.

 

 

Гетманцев Данил
оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий