Записи

трудовое право

До уваги роботодавців!!!!!

17

З метою забезпечення охорони життя і здоров’я працівників у процесі здійснення ними трудової діяльності кожен роботодавець, незалежно від сфери своєї господарської діяльності, зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, зокрема, створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці; розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють в межах підприємства, у виробничих приміщеннях тощо; організовує проведення аудиту охорони праці та за його підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів… (ст. 13 Закону України «Про охорону праці»). Окрім цього, у колективному договорі, угоді сторони зобов’язані передбачити забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, підвищення існуючого рівня охорони праці на підприємстві (ст. 20 Закону України «Про охорону праці»).

 

Для підприємств з кількістю працюючих 50 і більше осіб

Для підприємств з кількістю працюючих менше 50 осіб

Для підприємств з кількістю працюючих менше 20 осіб

 1. 1.     Обов’язкові вимоги у сфері охорони праці
 2. 1.     Забезпечення належного функціонування системи управління охороною праці (СУОП) на підприємстві:
1.1 Створення на підприємстві служби охорони праці, яка підпорядковується безпосередньо роботодавцю 1.1 Обов’язкова наявність на підприємстві посадової особи, яка має відповідну підготовку, та в порядку сумісництва виконує функції служби охорони праці 1.1 Для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися компанії на договірних засадах, які можуть забезпечити та організувати процес охорони праці на підприємстві
1.2   Затвердження інструкції з охорони праці відповідно до переліку інструкцій, який складається службою охорони праці підприємства на підставі затвердженого на підприємстві штатного розпису у відповідності з ДК 003-95 «Державний класифікатор України. Класифікатор професій», а також інструкцій з охороні праці під час виконанню окремих видів робіт (п. 4.3 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Комітету по нагляду за охороною праці № 9 від 29.01.1998 року)
 1. 2.     Забезпечення організації проведення та фінансування медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, та працівників, молодших 21 року (ст. 17 Закону України «Про охорону праці»)
 2. 3.     Проведення серед працівників навчань та інструктажу з питань охорони праці (ст. 18 Закону України «Про охорону праці»)
 3. 4.     Забезпечення належного фінансування охорони праці
Витрат на охорону праці повинні становити не менше 0,5%  від фонду оплати праці за попередній рік (для підприємств, що утримуються за рахунок бюджету, – не менше 0,2% від фонду оплати праці(передбачаються в бюджеті)За порушення цих вимог – штраф 25% від різниці між розрахунковою мінімальною сумою витрат на охорону праці у звітному періоді та фактичною сумою цих витрат за такий період (ст. 19 Закону України «Про охорону праці»)
 1. 5.     Організація розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій… (ст. 22 Закону України «Про охорону праці»)
 2. 6.     Інформування працівників та Фонду соціального страхування та інших уповноважених осіб про стан охорони праці, причини аварій тощо…(ст. 23 Закону України «Про охорону праці»)
 3. 7.     Забезпечення належних умов та праці та додаткових заходів безпеки праці інвалідів (ст. 12 Закону України «Про охорону праці»):
-       Без випробування при прийнятті на роботу (ч. 3 ст. 26 Кодексу законів про працю)-       Робота в нічний час або надурочно лише за їх згодою та, якщо це не суперечить медичним рекомендаціям (ч.4 ст. 55, ч. 4 ст. 63 Кодексу законів про працю-       Розділ 4 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
 1. 8.     Забезпечення працівників належними пільгами і компенсаціями (лікувально-профілактичне харчування, молоко, газована солона вода…) за важкі та шкідливі умови праці (ст. 7 ЗУ «Про охорону праці»)
 2. 9.     Забезпечення роботодавцем працівників на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, спецодягом та засобами індивідуального захисту, миття та знешкодження (ст. 8 ЗУ «Про охорону праці»)
 3. 10.  Незастосування праці жінок та неповнолітніх осіб на важких роботах і на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці…
 4. 11.  Отримання роботодавцем дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (ст. 21 Закону України «Про охорону праці»)
Якщо роботодавець не одержав дозвіл та впродовж 1 місяця не вжив заходів щодо усунення даного порушення, МОВВ або ОМС за поданням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки вживає заходів щодо скасування державної реєстрації такого підприємства

2. Відповідальність за порушення умов законодавства та невиконання обов’язкових вимог у сфері охорони праці

 1. 1.     Адміністративна відповідальність:

-        Штраф (на працівників – 4 – 10 н/м доходів громадян; на посадових осіб підприємства… та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – 20 – 40 н/м доходів громадян)

-        Порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на виробництві – штраф від 20 до 50 н/м доходів громадян на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, і на фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю

 1. 2.     Кримінальна відповідальність:

-        Якщо заподіяно шкоду здоров’ю потерпілого – штраф від 100 до 200 н/м доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на той самий строк

-        Якщо спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки – виправні роботи на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 7 років, з або без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років

 

Максимальний розмір штрафу не може перевищувати 5% середньомісячного фонду з/п за попередній рік ю/о чи ф/о, які використовують найману працю.

Несплата штрафу – пеня на несплачену частину штрафу (120% річних облікової ставки НБУ, що діяла в період такої несплати, за кожен день прострочення) – ст. 43 ЗУ «Про охорону праці»

 1. 3.    Наші послуги:
3.1 Організаційного характеру Допомога в створенні Служби з охорони праці на підприємстві:-       підготовка проекту положення про службу з охорони праці;підготовка проектів наказів та розпоряджень керівника підприємства про призначення відповідальних осіб та про створення такої служби Підготовка проектів внутрішніх наказів та розпоряджень керівника підприємства про призначення відповідальних осіб з питань охорони праці, які безпосередньо виконуватимуть функції Служби охорони праці в порядку сумісництва Підготовка необхідних матеріалів для створення системи управління охороною праці на підприємстві:-       Розробка і підготовка інструкцій та інших актів з охорони праці, що діятимуть на підприємстві:-       Ведення журналів обліку та реєстрації-       Підготовка програми вступного інструктажу з охорони праціПідготовка проектів наказів та розпоряджень керівника підприємства з питань охорони праці
Підготовка проектів необхідних матеріалів для створення системи управління охороною праці на підприємстві:-       Розробка і підготовка проектів інструкцій та інших актів з охорони праці, що діятимуть на підприємстві:-       Підготовка проектів журналів обліку та реєстрації з питань охорони праці на підприємстві-       Підготовка проекту програми вступного інструктажу з охорони праці Проведення навчання та вступного інструктажу з охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії з працівниками підприємства
Ведення контролю за станом охорони праці на підприємстві, за додержанням працівниками правил поводження з машинами і механізмами, використанням засобів захисту, а також проведення періодичних обстежень стану охорони праці та безпечного проведення робіт на підприємстві (у тому числі й стану фінансування витрат на охорону праці) та вжиття заходів реагування на виявлені порушення
Підготовка обов’язкових для виконання приписів щодо усунення виявлених недоліків керівниками структурних підрозділів та одержання від них необхідних відомостей, документації та пояснень з охорони праці
Допомога в організації розслідування та обліку нещасних випадків на підприємстві
Забезпечення інформування працівників, Фонду соціального страхування від нещасних випадків, осіб, уповноважених на здійснення громадського контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів з охорони праці про стан охорони праці, причину аварій, нещасних випадків і професійних захворювань і про заходи, яких вжито для їх усунення та для забезпечення на підприємстві умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог
Організація проведення обов’язкових медичних оглядів працівників, зайнятих на важких умовах
Представництво інтересів роботодавця у Комісії з питань охорони праці підприємства, якщо остання була створена на підприємстві
Підготовка проектів подань про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці, та про відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань  і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці
Здійснення постійного моніторингу законодавства у сфері охорони праці з метою своєчасного інформування працівників підприємства про внесені зміни
3.2 Стосовно взаємовідносин з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці  - Юридичне супроводження планових і позапланових перевірок(обстежень), що проводяться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці:-       Підприємства з високим ступенем ризику – не частіше 1 разу на рік-       Підприємства з середнім ступенем ризику – не частіше 1 разу на 2 рокиПідприємства з незначним ступенем ризику – не частіше 1 разу на 3 роки-       Підготовка підприємства до проведення планових і позапланових перевірок (обстежень), що проводяться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці:
3.3 Послуги  по оформленню дозвільної документації Допомога в отриманні роботодавцем дозволу:-        на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

 

Гетманцев Данил
оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий