Записи

блог

Про розписки у стилі agro

агро

Інститут аграрних розписок був започаткований в Україні 19.03.2013 р. з набранням чинності Законом України від 06.11.2012 р. №5479‑VІ «Про аграрні розписки» (далі — Закон №5479). Мета впровадження аграрних розписок — створення і застосування зручного та надійного інструменту фінансування с/г товаровиробників, який гарантував би позичальникам повернення їхніх коштів. Аграрна розписка повною мірою виконує ці завдання.

Використання аграрних розписок доцільне для с/г товаровиробника, адже дозволяє залучити необхідні ресурси (кошти, товаро-матеріальні цінності, роботи та послуги) для виготовлення продукції завдяки її продажу ще до моменту виготовлення, а також для кредиторів, адже аграрні розписки забезпечуються заставою та є документом, стягнення за яким можливе в позасудовому порядку. Також аграрні розписки за процедурою нотаріально посвідченого передавального напису можуть бути передані іншим особам (від первісного кредитора до наступного).

Відповідно до норм Закону №5479, аграрна розписка — це товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку с/г продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах. Кредитором за аграрною розпискою може бути фізична або юридична особа, яка надає гроші (товари, послуги, роботи) як зустрічне зобов’язання за договором, за умовами якого боржник видав аграрну розписку. Кредитор має право вимагати від боржника належне виконання зобов’язань за аграрною розпискою. Кредитором може бути також інша особа, яка отримала права кредитора за аграрною розпискою у не заборонений законом спосіб.

Хто може видати аграрну розписку?

Як визначено Законом №5479, аграрні розписки використовуються під час здійснення операцій із с/г продукцією, під якою мається на увазі продукція, визначена у групах 01‑14 розд. І «Живі тварини, продукти тваринного походження» та розд. ІІ «Продукти рослинного походження» УКТ ЗЕД Закону про митний тариф України.

Оформити аграрну розписку може лише особа, яка має право власності на земельну ділянку с/г призначення або право користування такою земельною ділянкою на законних підставах для здійснення виробництва с/г продукції. Право власності або право користування мають бути зареєстровані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, за винятком речових прав на нерухоме майно, що виникли до 01.01.2013 р. Такі права вважаються дійсними, якщо виконується хоча б одна з умов: реєстрація таких прав була проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення; на момент виникнення таких прав діяло законодавство, що не передбачало їх обов’язкової реєстрації.

Якщо право власності на земельну ділянку належить кільком співвласникам або право користування земельною ділянкою належить кільком користувачам, аграрні розписки видаються ними спільно та вони несуть солідарну відповідальність за невиконання своїх зобов’язань.

Види аграрних розписок

Аграрні розписки можуть бути двох видів: товарні та фінансові. Товарна аграрна розписка — розписка, яка буде погашена постачанням с/г продукції узгодженого боржником та кредитором виду, якості та кількості в певне місце на певну дату. Фінансова аграрна розписка — розписка, яку боржник зобов’язаний погасити коштами, сума яких визначається за узгодженою боржником та кредитором формулою, залежно від цін на с/г продукцію певного виду, кількості та якості.

Враховуючи, що кредитор (одержувач аграрної розписки) також може або поставити товар (надати послуги, виконати роботи), або надати кошти, можливі такі варіанти:

Товарна аграрна розписка (ТАР) видається за одержані боржником товари (роботи, послуги);
ТАР видається за одержані боржником кошти;
Фінансова аграрна розписка (ФАР) видається за одержані боржником товари (роботи, послуги);
ФАР видається за одержані боржником кошти.

Однак, незалежно від виду та умов оформлення розписки, с/г виробникам варто пам’ятати: аграрна розписка — це безумовне зобов’язання боржника, яке відповідно до норм Закону №5479 забезпечується заставою. Предметом застави за аграрною розпискою може бути виключно майбутній врожай сільськогосподарської продукції. Також за згодою сторін може бути залучене додаткове забезпечення виконання зобов’язань за аграрною розпискою.

З метою захисту інтересів кредитора законодавець передбачив такі моменти:

кредитор має право самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати моніторинг майбутнього врожаю, дотримання технологічних умов виготовлення та умов зберігання готової продукції, мати доступ до земельних ділянок та місць зберігання продукції тощо;
зобов’язання за аграрною розпискою можуть забезпечуватися порукою фінансових установ;
перехід права власності чи права користування земельною ділянкою не зупиняє дію вказаної в аграрній розписці застави майбутнього врожаю.

Оформлення та обіг аграрних розписок

Аграрні розписки оформлюються у письмовій формі у двох примірниках та підлягають нотаріальному посвідченню. Один примірник аграрної розписки зберігається у нотаріуса, який їх посвідчив та зареєстрував, другий — у кредитора. За бажанням боржника (цим варто скористатися) йому може бути надана посвідчена копія виданої ним аграрної розписки.

Відомості про аграрну розписку в момент посвідчення вносяться до Реєстру аграрних розписок — єдиної інформаційної системи, що містить відомості про обов’язкові реквізити виданих та погашених аграрних розписок. Метою створення Реєстру аграрних розписок (далі — Реєстр) є накопичення, оброблення, зберігання та подання інформації про видані боржниками аграрні розписки, а також про осіб, які є боржниками та кредиторами за такими розписками. Держателем реєстру є Міністерство аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики), яке призначило адміністратором Реєстру державне підприємство «Аграрні ресурси», що діє на госпрозрахункових засадах. Реєстраторами у Реєстрі є державні та приватні нотаріуси. Реєстратор Реєстру аграрних розписок має право видавати іншим особам інформацію про видані конкретним боржником аграрні розписки та історію їх обігу лише за згодою боржника або кредитора за такою аграрною розпискою (відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Як ми зазначали вище, права кредитора за аграрною розпискою можуть бути передані іншій особі. Передання прав кредитора за аграрною розпискою здійснюється шляхом здійснення на ній або на її невіддільному додатку передавального напису «Відступлено» із зазначенням нового кредитора за аграрною розпискою. Такий напис скріплюється підписом та печаткою (за наявності) попереднього кредитора за аграрною розпискою. Передання прав підлягає нотаріальному посвідченню та інформація про це також вноситься до Реєстру.

Виконання зобов’язань за ТАР здійснюється шляхом постачання зазначеної у розписці продукції, ФАР — переказом боржником коштів на зазначений кредитором банківський рахунок.

Після виконання зобов’язання боржника за аграрною розпискою кредитор зобов’язаний протягом 3‑х робочих днів з дня одержання виконання зобов’язання вчинити на аграрній розписці напис «Виконано», який скріпити своїм підписом та повернути таку аграрну розписку боржнику. Повернення здійснюється шляхом особистого передання аграрної розписки від кредитора боржнику, а у разі неможливості — шляхом надсилання цінним листом з описом вкладення на адресу боржника, зазначену в аграрній розписці. Одержавши від кредитора розписку з посвідченим написом, боржник має право звернутися до особи, що вчиняє нотаріальні дії, для внесення запису про виконання аграрної розписки до Реєстру.

Перспективи ринку аграрних розписок

Кількість сільськогосподарських виробників, які застосовують механізм аграрних розписок, щороку зростає. Переваги, у порівнянні з банківськими кредитами, є очевидними — відсутність обтяжливих відсотків, предметом застави є майбутній врожай, а не вкрай необхідна с/г техніка. Зростає також кількість кредиторів, серед яких і банківські установи, і потужні підприємства сільськогосподарської галузі, які мають необхідні ресурси для кредитування дрібніших господарств.

Резюмуючи, варто зазначити, що аграрні розписки є порівняно новим, проте дієвим фінансовим інструментом, пристосованим до потреб малих і середніх с/г виробників для залучення швидких та дешевих сезонних грошей, адже передбачена спрощена процедура оформлення документів і лояльніші вимоги до застави.

Олег Коружинець
оставить комментарий
Имя *
Электронная почта *
Вебсайт *
Комментарий