ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 жовтня 2008 року № 319

Про додаткові заходи щодо діяльності банків

З метою нейтралізації впливу зовнішньої фінансової кризи та забезпечення стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків, керуючись статтями 7, 15, 55 Закону України "Про Національний банк України", статтями 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Правління Національного банку України постановляє:

Запровадити такі додаткові заходи щодо діяльності банків (згідно з додатком 1):

(...)

2.5. Проводити з метою недопущення дострокового зняття коштів роз'яснювальну роботу зі своїми клієнтами. Активно проводити стимулюючу роботу із залучення готівки на депозити та пролонгації депозитних договорів. Виплати за умови настання строку згідно з договором здійснювати негайно.

(...)

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 грудня 2008 року № 413

Про окремі питання діяльності банків

(...)

2. Зобов'язати банки:

(...)

уживати всіх необхідних заходів щодо забезпечення позитивної динаміки зростання обсягів депозитів (передусім у національній валюті України) з метою недопущення дострокового повернення коштів, розміщених вкладниками;

(…)

7. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 11.10.2008 № 319 "Про додаткові заходи щодо діяльності банків" (зі змінами).

(…)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.12.2008 р. №22-310/946-17250

Національний банк України занепокоєний тим, що в результаті дострокових виплат депозитів ліквідність окремих банків залишається під загрозою.

Звертаємо вашу увагу на те, що постановою Правління Національного банку України №413 від 4 грудня 2008 року (абзац 5 пункту 2) банкам заборонено робити дострокове повернення депозитів, так як вони вкладені у довгострокові кредити та інші активи.

Національний банк України буде оцінювати діяльність банків з урахуванням того, чи забезпечує банк неухильне виконання цієї вимоги на основі вжиття економічних чи цивільно-правових заходів.

 

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

(...)

Глава 71

ПОЗИКА. КРЕДИТ. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД

§ 2. Кредит

(...)

Стаття 1058. Договір банківського вкладу

1. За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

3. До відносин банку та вкладника за рахунком, на який внесений вклад, застосовуються положення про договір банківського рахунка (глава 72 цього Кодексу), якщо інше не встановлено цією главою або не випливає із суті договору банківського вкладу.

(...)

Стаття 1060. Види банківських вкладів

1. Договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад).

Договором може бути передбачено внесення грошової суми на інших умовах її повернення.

2. За договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором.

Умова договору про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною.

(...)

Глава 72

БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК

Стаття 1074. Обмеження права розпоряджання рахунком

1. Обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом.

(...)

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про банки і банківську діяльність

(...)

Стаття 2. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

(...)

вклад (депозит) – це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору;

(...)